Procedury obrotu używanymi podręcznikami w MZS nr4 w Będzinie

Procedury obowiązujące  w obrocie  podręcznikami używanymi

 w  Miejskim Zespole  Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm. ) art. 22b szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót

używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

1.Informacja na temat zasad obrotu używanymi podręcznikami przekazywana jest przez wychowawców klas z początkiem czerwca. Ponadto informacja ta znajduje się w bibliotece szkolnej, a także na stronie internetowej szkoły.

2.Obrót używanymi podręcznikami organizuje się w końcu roku szkolnego po ogłoszeniu przez dyrektora listy podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym.

3. Uczniowie zainteresowani sprzedażą, sporządzają listę podręczników, która zawiera ich tytuł, imię i nazwisko autora oraz cenę. Wpisują na nią również swoje dane: imię, nazwisko, klasa. Listy przekazują do bibliotekarza, który następnie udostępnia je uczniom zainteresowanym kupnem podręczników.

4.Uczniowie wykazujący chęć nabycia podręczników zgłaszają się po informację do opiekuna biblioteki szkolnej.

5.Opiekun biblioteki szkolnej kontaktuje ze sobą sprzedającego i kupującego, umożliwiając im dokonanie zakupu/sprzedaży podręczników
w bibliotece szkolnej. Ewentualne negocjacje cenowe odbywają się pomiędzy:  sprzedającym i kupującym i nie uczestniczy w nich bibliotekarz.

6.W razie nieobecności opiekuna biblioteki szkolnej, pośrednictwem obrotu podręcznikami zajmuje się nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.

7.Działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły znajdują odzwierciedlenie w planach pracy, dziennikach
i sprawozdaniach opiekuna biblioteki szkolnej.

8.Niniejsza procedura dotyczy obrotu tylko używanymi podręcznikami. Zabronione jest natomiast dokonywanie na jej podstawie, obrotu podręcznikami nowymi.

9.Listy podręczników przeznaczonych do transakcji kupna-sprzedaży potwierdza pisemnie rodzic (prawny opiekun) ucznia . (zał. 3).

 Załącznik nr 1

Imię i nazwisko ucznia

 

 

Klasa

 

 

Kupię

 

Przedmiot

 

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko ucznia

 

 

Klasa

 

 

Sprzedam

 

Przedmiot

 

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Wyrażam zgodę na dokonanie transakcji kupna/sprzedaży podręczników  mojego

 

dziecka…………………………………………. zgodnie z załączonym wykazem.

/imię i nazwisko ucznia/

 

Data……………………………                                        Podpis rodzica/opiekuna prawnego/